Seniorenregeling in de cao

In de Cao voor het Slagersbedrijf staat in artikel 27 de seniorenregeling uitgelegd:

1. Een werknemer van 60 jaar en ouder kan in het kader van duurzame inzetbaarheid (preventie uitval vanwege afnemende belastbaarheid en benodigde herstel van krachten), onder de voorwaarden zoals gesteld in de hierna volgende leden, van de volgende twee seniorenregelingen gebruikmaken:
a. 80% van zijn reguliere arbeidsduur per week werken, tegen doorbetaling van 90% van het feitelijke loon dat de werknemer zou hebben verdiend, als hij niet minder was gaan werken en 100% pensioenopbouw.
b. 90% van zijn reguliere arbeidsduur per week werken, tegen doorbetaling van 100% van het feitelijke loon dat de werknemer zou hebben verdiend, als hij niet minder was gaan werken en 100% pensioenopbouw.
Zowel het overeengekomen werkgeversdeel als het overeengekomen werknemersdeel
van de pensioenpremie is op 100% pensioenopbouw gebaseerd.

2. De werkgever biedt aan een werknemer van 60 jaar of ouder de mogelijkheid tot gebruikmaking van één van de twee seniorenregelingen aan.

3. Een parttimer kan alleen van de seniorenregeling gebruikmaken indien hij tenminste 50% van de normale arbeidsduur werkzaam is.

4. Werknemer en werkgever leggen in een schriftelijke overeenkomst tenminste vast, de ingangsdatum waarop de seniorenregeling wordt toegepast, de dag of uren waarop de werknemer niet werkt, de loondoorbetaling en de pensioenopbouw zoals gesteld in het eerste lid.

5. Indien de arbeidsduur van de werknemer in de vijf jaar direct voorafgaand aan de ingangsdatum van deelneming aan de seniorenregeling op grond van de Wet aanpassing arbeidsduur is vermeerderd, kan alleen gebruik worden gemaakt van de seniorenregeling voor het aantal uren dat de werknemer, voorafgaande aan de arbeidsduurvermeerdering, een dienstverband had.

6. Van de schriftelijk vastgelegde vrije dag of vrije uren kan alleen na onderlinge overeenstemming tussen werkgever en werknemer worden afgeweken.

7. Het is de werknemer niet toegestaan om op de vrije dag of de vrije uren die ontstaat door het sluiten van de in het vierde lid genoemde overeenkomst, werkzaamheden te verrichten, hetzij op basis van een arbeidsovereenkomst, hetzij in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

8. Een verzoek tot gebruikmaking van de seniorenregeling als genoemd in het eerste lid onder a. dient door de werknemer minimaal 3 maanden voor de datum van ingang bij de werkgever te worden ingediend.

9. De werknemer ontvangt 8% vakantiebijslag op basis van het door hem feitelijk verdiende brutoloon.

10. Voor de werknemer die gebruik maakt van de seniorenregeling, wordt de opbouw van vakantie-uren naar evenredigheid verminderd.

11. Een werknemer van 60 jaar of ouder die gebruikmaakt van de seniorenregeling, heeft géén recht op de extra vakantie-uren zoals vermeld in de artikel 28, tweede lid van deze cao.

12. De werkgever is geen reiskostenvergoeding verschuldigd voor dagen waarop de seniorenregeling wordt toegepast en er op die dagen niet wordt gewerkt.

13. In bijzondere situaties kan worden afgeweken van het gestelde in het achtste lid.

14. Een ingeroosterde seniorendag telt als een gewerkte dag voor de bepalingen in de cao die zien op overwerk.

 

Premie SAS-I regeling stopt!

Er bestaan twee seniorenregelingen in de branche: de 80-90-100 regeling en de 90-100-100 regeling. Kort gezegd komen de regelingen erop neer dat je bij de 80-90-100 regeling 80% kunt gaan werken tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw.

Voor de 90-100-100 regeling geldt dat je 90% kunt gaan werken tegen 100% loon en 100% pensioenopbouw. Deze twee regelingen zijn te vinden in artikel 27 van de Cao voor het Slagersbedrijf. Ze regelen het recht van de werknemer op deelname aan één van deze twee regelingen als er aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit recht van de werknemer blijft in 2024 bestaan, maar in 2024 verandert er wel iets voor de werkgever en in dit artikel wordt uitgelegd wat dat is.

Alle werkgevers in de slagersbranche betalen premie aan de stichting SAS I en kunnen op grond van de SAS I-regeling een uitkering ontvangen als een medewerker van 60 jaar of ouder deelneemt aan één van de twee seniorenregelingen. De uitkering zorgt ervoor dat de loonkosten van de medewerker dalen.

De stichting SAS I heeft besloten om de SAS I-regeling per 31 maart 2024 te beëindigen. Er worden daarna géén nieuwe uitkeringen meer aan werkgevers toegekend voor medewerkers die op en na 1 april 2024 gebruik gaan maken van de seniorenregeling. De reden hiervoor is de te lage deelname door werkgevers aan de SAS I-regeling. Alle op 31 maart 2024 reeds lopende toekenningen worden voortgezet, tot het moment waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De premiebetaling wordt stopgezet per 1 januari 2025.

Als een medewerker op dit moment deelneemt aan een seniorenregeling of vóór 1 april 2024 aan deze regeling gaat deelnemen en je ontvangt als werkgever hiervoor geen uitkering, dan moet je vóór maandag 19 februari 2024 een uitkeringsaanvraag indienen bij de stichting SAS I. Aanvragen die op en na 19 februari 2024 door de stichting SAS I worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen. Een aanvraagformulier voor een uitkering is hier te vinden.

Informeer je boekhouder of accountant over de wijziging van deze regeling. Voor vragen kun je contact opnemen met Bob van Kessel via 070-3906365 of b.vankessel@knsnet.nl.