Seniorenregeling in de cao

In de Cao voor het Slagersbedrijf staat in artikel 27 de seniorenregeling uitgelegd:

1. Een werknemer van 60 jaar en ouder kan in het kader van duurzame inzetbaarheid (preventie uitval vanwege afnemende belastbaarheid en benodigde herstel van krachten), onder de voorwaarden zoals gesteld in de hierna volgende leden, van de volgende twee seniorenregelingen gebruikmaken:
a. 80% van zijn reguliere arbeidsduur per week werken, tegen doorbetaling van 90% van het feitelijke loon dat de werknemer zou hebben verdiend, als hij niet minder was gaan werken en 100% pensioenopbouw.
b. 95% van zijn reguliere arbeidsduur per week werken, tegen doorbetaling van 100% van het feitelijke loon dat de werknemer zou hebben verdiend, als hij niet minder was gaan werken en 100% pensioenopbouw.
Zowel het overeengekomen werkgeversdeel als het overeengekomen werknemersdeel
van de pensioenpremie is op 100% pensioenopbouw gebaseerd.

2. De werkgever biedt aan een werknemer van 60 jaar of ouder de mogelijkheid tot gebruikmaking van één van de twee seniorenregelingen aan.

3. Een parttimer kan alleen van de seniorenregeling gebruikmaken indien hij tenminste 50% van de normale arbeidsduur werkzaam is.

4. Werknemer en werkgever leggen in een schriftelijke overeenkomst tenminste vast, de ingangsdatum waarop de seniorenregeling wordt toegepast, de dag of uren waarop de werknemer niet werkt, de loondoorbetaling en de pensioenopbouw zoals gesteld in het eerste lid.

5. Indien de arbeidsduur van de werknemer in de vijf jaar direct voorafgaand aan de ingangsdatum van deelneming aan de seniorenregeling op grond van de Wet aanpassing arbeidsduur is vermeerderd, kan alleen gebruik worden gemaakt van de seniorenregeling voor het aantal uren dat de werknemer, voorafgaande aan de arbeidsduurvermeerdering, een dienstverband had.

6. Van de schriftelijk vastgelegde vrije dag of vrije uren kan alleen na onderlinge overeenstemming tussen werkgever en werknemer worden afgeweken.

7. Het is de werknemer niet toegestaan om op de vrije dag of de vrije uren die ontstaat door het sluiten van de in het vierde lid genoemde overeenkomst, werkzaamheden te verrichten, hetzij op basis van een arbeidsovereenkomst, hetzij in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

8. Een verzoek tot gebruikmaking van de seniorenregeling als genoemd in het eerste lid onder a. dient door de werknemer minimaal 3 maanden voor de datum van ingang bij de werkgever te worden ingediend.

9. De werknemer ontvangt 8% vakantiebijslag op basis van het door hem feitelijk verdiende brutoloon.

10. Voor de werknemer die gebruik maakt van de seniorenregeling, wordt de opbouw van vakantie-uren naar evenredigheid verminderd.

11. Een werknemer van 60 jaar of ouder die gebruikmaakt van de seniorenregeling, heeft géén recht op de extra vakantie-uren zoals vermeld in de artikel 28, tweede lid van deze cao.

12. De werkgever is geen reiskostenvergoeding verschuldigd voor dagen waarop de seniorenregeling wordt toegepast en er op die dagen niet wordt gewerkt.

13. In bijzondere situaties kan worden afgeweken van het gestelde in het achtste lid.

14. Een ingeroosterde seniorendag telt als een gewerkte dag voor de bepalingen in de cao die zien op overwerk.