Cao voor het Slagersbedrijf

De Cao voor het Slagersbedrijf komt tot stand door inzet van de KNS als werkgeversorganisatie en FNV en CNV Vakmensen als werknemersorganisaties. Door een cao wordt voor de hele branche een gelijk speelveld gecreëerd, met duidelijke regels en rechten en verplichtingen op het vlak van arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden, pensioenen, sociale zekerheid en onderwijs. 

Wat is een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

Wat betekent een cao voor werkgevers?

De Cao voor het Slagersbedrijf bepaalt dat er afspraken zijn gemaakt voor de hele branche omtrent arbeidsomstandigheden en dat er een minimumsalaris is vastgesteld. In de Cao voor het slagersbedrijf worden verplichtingen en rechten voor de werkgever vastgesteld.

Wat betekent een cao voor werknemers?

In de Cao voor het Slagersbedrijf is een aantal afspraken bepaald voor werknemers. Als jouw werkgever de cao-afspraken niet nakomt, kun je hem daarop aanspreken.

De cao omvat de volgende nieuwe afspraken:

Loon

De lonen stijgen als volgt.

-          Per 1 maart 2024 met 5,5%
-          Per 1 november 2024 met 1,0%
-          Per 1 april 2025 met 3,5%

Uitgezonderd van deze loonstijgingen zijn treden 0, 1 en 2 van salarisschaal 2 en trede 0 van salarisschaal 3. De lonen in deze treden zijn onder invloed van de snelle stijging van het wettelijk minimumloon (WML), gedurende de looptijd van de per 1 maart 2024 afgelopen cao, reeds gestegen met percentages tot 24,8%. Gedurende de looptijd volgen deze lonen de stijging van het wettelijk minimumloon. In de praktijk betekent dat een aanpassing per 1 juli 2024, 1 januari 2025 en 1 juli 2025.

Vanzelfsprekend is ook salarisschaal 1 uitgezonderd van de loonstijgingen.

De nieuwe loontabellen tref je hier.

Productietoeslag

De productietoeslag wordt per 1 juni 2024 verhoogd van 1,25% naar 3,4%.

Reiskostenregeling

De reiskostenregeling blijft ongewijzigd met uitzondering van de hoogte van de kilometervergoeding en de regeling bij verhuizing van de werknemer op eigen initiatief. De wijzingen zijn als volgt:

-          Per 1 maart 2024 stijgt de vergoeding per kilometer van € 0,19 naar € 0,21.

Bovendien ontvangt de werknemer die op eigen initiatief verder weg gaat wonen van zijn werkplaats, een reiskostenvergoeding die opnieuw is vastgesteld op grond van de nieuwe woonplaats. Ook deze reiskostenvergoeding wordt maximaal gebaseerd op basis van een enkelvoudige reisafstand van 55 kilometer na aftrek van de eigen bijdrage van 10 kilometer enkelvoudige reisafstand.

Werknemers die voor 1 maart 2024 zijn verhuisd, maar nog een reiskostenvergoeding ontvangen op basis van het adres, voor verhuizing, ontvangen met ingang van 1 maart 2024, zonder terugwerkende kracht, de aangepaste reiskostenvergoeding.

Stagevergoeding

In de cao wordt opgenomen dat BOL-studenten die met ingang van 1 maart 2024 een stage lopen bij een slagersbedrijf een stagevergoeding ontvangen van € 350,- bruto per maand. Afspraken omtrent stage, waaronder begrepen de stagevergoeding, dienen vastgelegd te worden in een stageovereenkomst.

Experimenten budgetcoach, mantelzorgregeling, employabilityregeling en loopbaanadvies

De cao kent een aantal experimentele regelingen. Het gaat daarbij om cao-artikel 31 aangaande mantelzorg, cao-artikel 35 aangaande employability en loonbaanadvies en cao-artikel 36 aangaande de budgetcoach. Deze artikelen worden definitief opgenomen in de cao onder de voorwaarde dat Stichting VOS, als subsidieverlener voor deze experimentele regelingen, daarmee instemt.

Arbeidstijd is betaalde tijd (protocolafspraak inzake hygiënische handelingen uit de
cao 2017/2018)

Het protocol zoals deze is opgenomen in de cao met looptijd 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2018, wordt wederom als protocol opgenomen in de cao.

Buitengewoon verlof met behoud van loon

Cao-artikel 30 aangaande buitengewoon verlof met behoud van loon wordt op de volgende onderdelen aangepast:

-          Artikel 30 lid 1 sub b aangaande ondertrouw wordt geschrapt;

-          Artikel 30 lid 1 sub k aangaande verhuizing op initiatief van de werknemer wordt aangepast van 2 dagen naar 1 dag;

-          In cao-artikel 30 wordt opgenomen dat de daarin opgenomen vormen van verlof ook gelden voor de werknemer als weduwe, of weduwnaar waar het gaat om de betrekking met de schoonfamilie, zijnde de familie van de overleden partner.

Uitzendkrachten

Een cao-artikel wordt uitgewerkt waarin cao-partijen afspreken dat opdrachtgevers in het slagersbedrijf de verplichting hebben om (internationale) uitzendmedewerkers die langer dan vijf jaar op het bedrijf in een productiefunctie werkzaam zijn (al dan niet via verschillende bureaus), duurzaam in Nederland verblijven en in de directe omgeving eigen huisvesting hebben, een arbeidsovereenkomst aan te bieden tegen tenminste gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden.

Werkafspraak loontabel cao-slagersbedrijf

Cao-partijen onderzoeken gedurende de looptijd van de komende cao de mogelijkheid om in een volgende cao een aangepaste loontabel op te nemen. De huidige loontabel kenmerkt zich onder andere door een onlogische opbouw in treden per salarisschaal in relatie tot de aard van de bijbehorende functies. In dat onderzoek wordt ook onderzocht hoe de productietoeslag verwerkt kan worden in een eventueel nieuwe loontabel, daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van de introductie van een tweede loontabel.

Zwaar werk regeling cao-slagersbedrijf

De huidige zwaar werk regeling in de cao Vormings- en Ontwikkelingsfonds Slagersbedrijf geldt sinds 1 februari 2022. Deze zwaar werk regeling vindt zijn basis in de tijdelijke RVU-regeling van de overheid die momenteel boetevrij uitkeren tot aan het niveau van de AOW mogelijk maakt. De RVU-regeling eindigt op 31 december 2025. Het is onzeker of en onder welke voorwaarden deze regeling wordt verlengd. Bij een eventuele verlenging tonen beide partijen bereidheid om deze in lijn met de huidige regeling in de cao op te nemen. Dit gebeurt echter onder voorbehoud van een beoordeling van de inhoud van de nieuwe landelijke regeling, het fiscale kader en de impact daarvan op de loonkosten, met als streven dat de nieuwe afspraak minimaal gelijk is aan de huidige regeling.