Cao voor het Slagersbedrijf

De Cao voor het Slagersbedrijf komt tot stand door inzet van de KNS als werkgeversorganisatie en FNV en CNV Vakmensen als werknemersorganisaties. Door een cao wordt voor de hele branche een gelijk speelveld gecreëerd, met duidelijke regels en rechten en verplichtingen op het vlak van arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden, pensioenen, sociale zekerheid en onderwijs. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Wat is een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

Wat betekent een cao voor werkgevers?

De Cao voor het Slagersbedrijf bepaalt dat er afspraken zijn gemaakt voor de hele branche omtrent arbeidsomstandigheden en dat er een minimumsalaris is vastgesteld. In de Cao voor het slagersbedrijf worden verplichtingen en rechten voor de werkgever vastgesteld.

Wat betekent een cao voor werknemers?

In de Cao voor het Slagersbedrijf is een aantal afspraken bepaald voor werknemers. Als jouw werkgever de cao-afspraken niet nakomt, kun je hem daarop aanspreken.

Nieuwe Cao voor het Slagersbedrijf per 3 juni 2021

  • Looptijd van 1 januari 2021 tot 1 maart 2022, een looptijd van 14 maanden.
  • Initiële loonsverhoging van de feitelijke brutosalarissen van 1,7% per 1 oktober 2021 en een initiële loonsverhoging van 0,4% per 1 januari 2022.
  • Een eenmalige uitkering van €250,- bruto, op basis van een fulltime dienstverband, te betalen in juli 2021. Deze eenmalige uitkering hoeft niet te worden betaald door werkgevers die gebruik hebben moeten maken van de NOW-3 steunmaatregel.
  • Een eenmalige extra verlofdag, op basis van een fulltime dienstverband.
  • Het opnemen van een zogenaamde “zwaar werk regeling” in de cao. Met een dergelijke regeling worden werknemers, die voldoen aan de daaraan gestelde voorwaarden, in de gelegenheid gesteld om eerder met pensioen te gaan.
  • De werkingssfeer van de cao wordt zodanig aangepast dat niet alleen het bedrijfsmatig bewerken van vlees, maar ook het vervaardigen van hybride producten, zijnde samengestelde producten die deels uit dierlijke en deels uit plantaardige grondstoffen bestaan, onder de werkingssfeer van de cao valt.
  • Cao-partijen hebben de wens uitgesproken om bedrijven die door de uitzonderlijke corona-omstandigheden in zwaar verkeer verkeren, te ontzien waar het gaat om de loonsverhoging per 1 oktober en 1 januari a.s.. Het gaat hierbij om bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-3 steunmaatregel, waarbij de aanvraag is toegewezen en er geen restitutie van de ontvangen gelden hoeft plaats te vinden. Deze tegemoetkoming zou kunnen bestaan uit tijdelijke geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van de premie VOS. Cao-partijen zullen daartoe een dringend appel doen op het bestuur van de Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf (VOS).