Cao voor het Slagersbedrijf

De Cao voor het Slagersbedrijf komt tot stand door inzet van de KNS als werkgeversorganisatie en FNV en CNV Vakmensen als werknemersorganisaties. Door een cao wordt voor de hele branche een gelijk speelveld gecreëerd, met duidelijke regels en rechten en verplichtingen op het vlak van arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden, pensioenen, sociale zekerheid en onderwijs. De looptijd van de Cao voor het Slagersbedrijf is van 1 april 2016 tot 1 oktober 2017.

Wat is een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

Wat betekent een cao voor werkgevers?

De Cao voor het Slagersbedrijf bepaalt dat er afspraken zijn gemaakt voor de hele branche omtrent arbeidsomstandigheden en dat er een minimumsalaris is vastgesteld. In de Cao voor het slagersbedrijf worden verplichtingen en rechten voor de werkgever vastgesteld. Als je als werkgever een meningsverschil hebt met jouw werknemer over een bepaling uit de cao zoek je eerst samen naar een oplossing die voor beiden acceptabel is. Als je er samen niet uitkomt kun je je wenden tot de KNS.

Wat betekent een cao voor werknemers?

slagers aan de slag met half varken uitsnijden

In de Cao voor het Slagersbedrijf is een aantal afspraken bepaald voor werknemers. Als jouw werkgever de cao-afspraken niet nakomt, kun je hem daarop aanspreken. Bij meningsverschillen over de cao probeer je samen met uw werkgever een oplossing proberen te vinden. Als dat niet lukt, kun je hulp krijgen van bijvoorbeeld het Juridisch loket of de vakbonden FNV of CNV Vakmensen.

Wijziging loongroepen A0 en 0 per 1 juli 2017

Het wettelijke minimumloon (WML) verandert doorgaans twee keer per jaar, te weten op 1 januari en 1 juli van enig jaar. Op grond van de wet moet de algemene welvaartsontwikkeling tot uitdrukking komen in het minimumloon.

Op 1 juli 2017 wordt het wettelijk minimumloon opnieuw gewijzigd en deze wijziging leidt er toe dat de bruto uurlonen van 20-, 21- en 22-jarigen binnen de loongroep A0 (slagerijpersoneel) en loongroep 0 (administratief personeel) van de Cao voor het Slagersbedrijf stijgen om aan het wettelijk minimum te voldoen. Die stijging hangt ook samen met de eveneens wettelijke aanpassing van de vakvolwassenleeftijd van 23 jaar naar 22 jaar.

In de onderstaande tabel lees je de nieuwe uurlonen binnen de loongroepen A0 en 0 voor de drie hiervoor genoemde leeftijden. De uurlonen van de andere leeftijden binnen deze twee loongroepen veranderen per 1 juli a.s. niet.

Leeftijd

Bruto uurloon t/m 30-6-2017

Bruto uurloon per 1-7-2017 zijnde het WML

20 jaar

€ 6,50

€ 6,66

21 jaar

€ 7,66

€ 8,09

22 jaar

€ 9,00

€ 9,51

 

Veelgestelde vragen

Belangrijke afspraken op een rij:

• De cao voor het slagersbedrijf heeft een cao met een looptijd van 1 april 2016 tot 1 oktober 2017.
• Een loonsverhoging van 1,75% per 1 oktober 2016.
• De invoeringsdatum van het functiewaarderingssysteem ORBA wordt 1 juli 2017.

Hiernaast tref je de volledige cao-tekst en de loontabellen aan.