Privacyverklaring

De website www.slagers.nl is eigendom van Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb). Sovvb heeft jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Om die reden wordt zorgvuldig omgegaan met jouw persoonsgegevens zoals deze worden verkregen via de website www.slagers.nl en worden deze uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt.

Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij jouw gegevens verwerken.

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens via bijvoorbeeld deze website is Sovvb. Onze contactgegevens tref je onderstaand aan.

Gegevensverwerking; doeleinden en grondslagen

Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verstrekt subsidies voor opleidingen en trainingen, maar spant zich ook in om (jonge) mensen te enthousiasmeren voor een carrière in het slagersvak. Dit gebeurt door diverse activiteiten zoals het ontwikkelen van educatief lesmateriaal, voorlichting geven, Voedseleducatie Platform, de Meat Your Future Karavaan en de Dag van de Slager.

De KNS voert deze activiteiten uit in opdracht van het bestuur van Sovvb. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van CNV Vakmensen, FNV en de KNS.

Om uitvoering te kunnen geven aan vermelde diensten en activiteiten kan Sovvb de volgende gegevens verwerken:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • leeftijd, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat;
 • kopie van een identiteitsbewijs;
 • Kamer van Koophandel gegevens (uittreksel, inschrijfnummer);
 • BSN;
 • omzetgegevens;
 • (overige gegevens).
 • (aanvullen) loonsom

Sovvb verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het kunnen uitvoeren van de subsidieregeling voor opleidingen en trainingen;
 • om door jou geplaatste bestellingen te kunnen afwikkelen;
 • om je te kunnen informeren over de activiteiten van Sovvb;
 • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
 • voor statistisch onderzoek in het kader van de taken en doelen van Sovvb (zoals onderzoek   welke lessen populair/succesvol zijn);
 • voor het verbeteren van de dienstverlening van Sovvb;
 • voor het naleven van wettelijke verplichtingen.

Indien je iets bestelt via de website, dan worden die gegevens gebruikt om je bestelling toe te sturen.

Als je via de website of op andere wijze een vraag stelt, een verzoek doet, jezelf opgeeft voor een activiteit van Sovvb of een daaraan gerelateerde organisatie, zoals een bijeenkomst, iets bestelt of gebruik maakt van één van onze andere diensten, dan kunnen wij jouw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie. Indien je daar niet langer prijs op stelt dan kun je dat aangeven op de wijze zoals vermeld en beëindigen wij de daaraan gekoppelde verwerkingen, indien dat mogelijk/toegestaan is, zo snel mogelijk.

Opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze verbintenis. Als onze verbintenis eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader worden het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, geregistreerd en worden deze gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren en te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de gevolgen voor jouw privacy hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees ook het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Op de website zijn ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Sovvb geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Social media

Wij maken gebruik van diverse social media zoals Facebook en Twitter. Als je social media gebruikt, dan kun je met jouw social media-account reageren op de diverse accounts die Sovvb beheert. Wij krijgen daarbij geen toegang tot je social media-account, maar als je via social media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam zodat we op je bericht kunnen reageren.

Links op de website

Op de website zijn enkel links opgenomen naar andere websites. Met het opnemen van deze links worden door Sovvb geen persoonsgegevens verwerkt. Indien je op een link klikt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende website. Sovvb verwijst je graag naar de privacyverklaring op de website van deze partijen.

Verstrekkingen aan derden

Sovvb verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan voor de uitvoering van een aan Sovvb gegeven instructie/opdracht, op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Sovvb bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de websitehoster, de IT-beheerder, de CRM-provider). Wij kunnen ook gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseren.

Recht van inzage, correctie en/of verzet

Indien je meer informatie wilt over Sovvb, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, kan je contact opnemen via onderstaand adres. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale toezichthouder.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Door Sovvb wordt aan de gebruiker geadviseerd regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt in april 2019.