Bekendmakingen Stichting SAS I - 2023

Bekendmaking in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst Duurzame Inzetbaarheid Sector Slagersbedrijf

Op 6 juni 2019 zijn cao-partijen in het Slagersbedrijf, samen vormend het Georganiseerd Overleg Slagersbedrijf, de collectieve arbeidsovereenkomst Duurzame Inzetbaarheid Sector Slagersbedrijf (Cao DISS) overeengekomen. Deze cao heeft een looptijd van 1 juli 2019 t/m 31 december 2023 en is op 24 juni 2019 aangemeld bij het Ministerie van SZW. De Kennisgeving van Ontvangst als bedoeld in artikel 4, tweede lid, WLV is ontvangen op 27 juni 2019 onder nummer 17084.

In artikel 2 van het uitkeringsreglement behorende bij de Cao DISS is bepaald dat de werkgever onder voorwaarden recht heeft op een uitkering. In artikel 2, onderdeel o van de Cao DISS en in artikel 1, onderdeel o van het uitkeringsreglement is bepaald dat het bestuur van de Stichting Aanvullingsfonds voor het Slagersbedrijf I (SAS I) jaarlijks het percentage voor de berekening van de uitkering, zijnde het uitkeringspercentage, vaststelt.

Bekendmaking: 17 oktober 2022

Bekendmakingen Stichting SAS I - 2023

Premie

In artikel 5 van de Cao DISS en artikel 2 van het bijbehorende financiering-reglement is bepaald dat de werkgever een premie aan de Stichting Aanvullingsfonds voor het Slagersbedrijf I (SAS I) verschuldigd is, waarvan de hoogte wordt vastgesteld overeenkomstig het ter zake bepaalde in artikel 5 van de Cao DISS en artikel 2 van het financieringreglement van de Stichting SAS I.

Het bestuur van de Stichting SAS I maakt het volgende bekend:

  • Het bestuur heeft besloten om per 1 januari 2023 de hoogte van de premie op 0,75% vast te stellen.

Bekendmakingen Stichting SAS I - 2023

Uitkeringspercentage

In artikel 2 van het uitkeringsreglement behorende bij de Cao DISS is bepaald dat de werkgever onder voorwaarden recht heeft op een uitkering. In artikel 2, onderdeel o van de Cao DISS en in artikel 1, onderdeel o van het uitkeringsreglement is bepaald dat het bestuur van de Stichting Aanvullingsfonds voor het Slagersbedrijf I (SAS I) jaarlijks het percentage voor de berekening van de uitkering, zijnde het uitkeringspercentage, vaststelt.

Het bestuur van de Stichting SAS I maakt het volgende bekend:

  • Het bestuur heeft besloten om per 1 januari 2023 de hoogte van het uitkeringspercentage op 10,1% vast te stellen.

Bekendmakingen Stichting SAS I - 2023

Vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond 

Het bestuur van de Stichting Aanvullingsfonds voor het Slagersbedrijf I (SAS I), Gelet op artikel 4 van het subsidiereglement behorende bij de Cao DISS; Maakt bekend:

Artikel 1

Er kunnen in het tijdvak gelegen tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2024 geen aanvragen voor subsidie worden ingediend.

Artikel 2

Het subsidieplafond voor de aanvraagperiode als bedoeld in artikel 1 wordt vastgesteld op € 0,00.

Vragen? Neem contact op met sociaal secretariaat op 070 3906365.