Cao PAWW voor werkgevers

Nieuwe uitkeringsregeling voor medewerkers

Voor werknemers uit de slagersbranche wordt een geheel nieuwe cao afgesloten waarin een aanvullende uitkering is geregeld om de verkorting van de duur en de opbouw van de WW-uitkeringen en de loongerelateerde WGA-uitkeringen te repareren.

Deze aparte cao, genaamd Cao Private Aanvulling WW en WGA (PAWW), wordt uitgevoerd door de Stichting PAWW en treedt per 1 januari 2019 (update december 2018) in werking. De premie komt voor rekening van werknemers.

Waarom deze aparte cao?

Per 1 januari 2016 zijn de maximale duur en opbouw van WW-uitkeringen en loongerelateerde WGA-uitkeringen beperkt. De maximale duur is terug gebracht van 38 maanden naar 24 maanden en de opbouw is vanaf het elfde jaar arbeidsverleden een halve maand in plaats van een hele maand.

Deze cao staat los van de Cao voor het Slagersbedrijf.

Wat houdt de PAWW in?

De PAWW verstrekt werknemers een aanvullende uitkering na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering van het UWV. De totale duur van de aanvullende en de wettelijke uitkering samen zijn gelijk aan de uitkering waar een werknemer recht op zou hebben gehad op grond van wetgeving in 2015.

De PAWW wordt gefinancierd via een omslagstelsel. Dat betekent dat de deelnemende (actieve) werknemers de bijdragen betalen voor uitkeringen op dat moment. Hiermee kan de hoogte van de bijdrage – zeker in het begin – beperkt worden gehouden. Werknemers betalen de bijdragen aan Stichting PAWW via een inhouding op het brutoloon. 

Uitvoerder regeling

De Cao PAWW en het bijbehorende “Aanvullingsreglement Private aanvulling WW en WGA” worden uitgevoerd door de stichting PAWW. De cao en het reglement zijn van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de slagersbranche en treden vanaf 1 januari 2019 (update december 2018) in werking.

Het aanvullingsreglement bevat de rechten en plichten voor werknemers, werkgevers en aanvullingsgerechtigden. De stichting PAWW int de PAWW-premies, beoordeelt de uitkeringsaanvragen op basis van het aanvullingsreglement en betaalt de PAWW-uitkeringen. De administratie van de stichting is uitbesteed aan administratiekantoor Raet.

Veelgestelde vragen

Relevant nieuws