Subsidie aanvragen voor employability

Employability heeft veel defi nities maar het draait om: kan jij, nu en in de toekomst, als werknemer je brood verdienen. Een vraag die je hierbij kunt stellen is: “als ik nu mijn baan verlies, kan ik dan op kortere termijn een baan vinden (in de slagersbranche of daarbuiten) waarmee ik een passend inkomen kan verdienen?” Het succes voor het vinden van een baan zit in kennis, kunde en vaardigheden. Dit doe je op tijdens het werk maar het is ook belangrijk om te blijven leren. Scholing is één van de manieren om ervoor te zorgen dat je goed blijft aansluiten op de arbeidsmarkt. Voor de diverse trainingen en opleidingen voor de slagerij, kun jij en je werkgever subsidie krijgen. Wil je een ander type opleiding volgen? Dan is hier ook subsidie voor beschikbaar gesteld door Stichting VOS van maximaal € 750. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Deze regeling is een cao-afspraak tussen werkgevers en werknemers.

De Koninklijke Nederlandse Slagers, FNV en CNV Vakmensen hebben afspraken gemaakt over een pilot op het gebied van employability in de slagersbranche. Bij employability gaat het om volgen van scholing, die een bijdrage moet leveren aan het verbeteren van de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt. Het gaat om de volgende afspraken:

 1. Van 1 maart 2022 tot 1 maart 2024 kunnen werknemers een tegemoetkoming in de scholingskosten aanvragen bij de stichting Vormings- en ontwikkelingsfonds in het slagersbedrijf (VOS) om daarmee hun mogelijkheden en capaciteiten verder te ontwikkelen en te verbreden.
 2. Onder scholingskosten wordt verstaan cursuskosten en examenkosten.
 3. De tegemoetkoming in de scholingskosten heeft betrekking op scholing gericht op functies zowel binnen als buiten de bedrijfstak. Kosten voor functie gebonden scholing dienen in principe door de werkgever te worden betaald.
 4. De tegemoetkoming in de scholingskosten bedraagt per jaar voor zowel een fulltime werknemer als een parttime werknemer 100% van de gefactureerde scholingskosten inclusief BTW met een maximum van € 750,-.
 5. Op een tegemoetkoming in de scholingskosten bestaat alleen aanspraak, indien de werknemer een dienstverband heeft van:
  a. 20 uur per week of meer;
  b. minder dan 20 uur per week, onder de voorwaarde dat het dienstverband bij aanvang van de scholing 5 jaar of langer bij dezelfde werkgever bestaat.
 6. De werknemer komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de scholingskosten, indien het scholing betreft op het gebied van sport, handvaardigheid en rijvaardigheid, tenzij de werknemer kan aantonen dat de cursus nodig is voor een toekomstige baan.
 7. Een werknemer kan bij de stichting VOS, Diepenhorstlaan 3, 2288 EW te Rijswijk, een verzoek indienen voor een tegemoetkoming in scholingskosten door middel van het aanvraag formulier. Dit kan per mail naar de stichting worden verzonden (info@slagers.nl). 
 8. De behandeling van de aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
 9. De aanvraag wordt door de secretaris beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals genoemd in de cao en nadere door de Commissie arbeidsvoorwaarden vastgestelde voorwaarden. 
 10. Alleen een volledig ingevuld aanvraagformulier voorzien van de juiste informatie en de gevraagde bijlagen, zoals bijvoorbeeld een kopie van de factuur en het betaalbewijs, wordt in behandeling genomen. 
 11. Als op basis van de aanvraag wordt besloten dat de werknemer in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de scholingskosten, zal dit per mail aan hem worden bevestigd.
 12. Na de bevestiging wordt de tegemoetkoming aan de werknemer betaalbaar gesteld.

Meer informatie bij de het secretariaat van Stichting VOS te bereiken op 070  3314621.

Download het aanvraagformulier en vul het in