Subsidie aanvragen voor employability en loopbaanadvies

Employability heeft veel definities maar het draait om: kan jij, nu en in de toekomst, als werknemer je brood verdienen. Een vraag die je hierbij kunt stellen is: “als ik nu mijn baan verlies, kan ik dan op korte termijn een baan vinden (in de slagersbranche of daarbuiten) waarmee ik een passend inkomen kan verdienen?” Het succes voor het vinden van een baan zit in kennis, kunde en vaardigheden. Dit doe je op tijdens het werk maar het is ook belangrijk om te blijven leren. Bij loopbaanadvies gaat het erom dat je je afvraagt wie je bent, wat je beroepsmatig wilt, waarom je dat wilt, wat andere mogelijkheden zijn en ook hoe je dat kunt bereiken. 

Scholing is een manier om relevant te blijven op de arbeidsmarkt. Voor diverse trainingen en opleidingen voor de slagerij kunnen zowel jouw werkgever als jij subsidie krijgen. Wil je een ander type opleiding volgen? Dan is hiervoor ook een subsidie beschikbaar gesteld door Stichting VOS van maximaal €750,-. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Deze regeling is een cao-afspraak tussen werkgevers en werknemers.

Koninklijke Nederlandse Slagers, FNV en CNV Vakmensen hebben afspraken gemaakt over een pilot op het gebied van employability en loopbaanadvies in de slagersbranche. Werknemers hebben gedurende de looptijd van de pilot recht op een tegemoetkoming in de scholingskosten op het gebied van employability en loopbaanadvies. Dit is terug te vinden in artikel 35 van de Cao voor het slagersbedrijf.

Employability

 • Van 1 maart 2022 tot 1 maart 2024 kunnen werknemers een tegemoetkoming in de scholingskosten aanvragen bij de stichting Vormings- en ontwikkelingsfonds in het slagersbedrijf (VOS) om daarmee hun mogelijkheden en capaciteiten verder te ontwikkelen en te verbreden.
 • Onder scholingskosten wordt verstaan cursuskosten en examenkosten.
 • De tegemoetkoming in de scholingskosten heeft betrekking op scholing gericht op functies zowel binnen als buiten de bedrijfstak. Kosten voor functie gebonden scholing dienen in principe door de werkgever te worden betaald.
 • De tegemoetkoming in de scholingskosten bedraagt per jaar voor zowel een fulltime werknemer als een parttime werknemer 100% van de gefactureerde scholingskosten inclusief BTW met een maximum van € 750,-.
 • Op een tegemoetkoming in de scholingskosten bestaat alleen aanspraak, indien de werknemer een dienstverband heeft van:
  a. 20 uur per week of meer;
  b. minder dan 20 uur per week, onder de voorwaarde dat het dienstverband bij aanvang van de scholing 5 jaar of langer bij dezelfde werkgever bestaat.
 • De werknemer komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de scholingskosten, indien het scholing betreft op het gebied van sport, handvaardigheid en rijvaardigheid, tenzij de werknemer kan aantonen dat de cursus nodig is voor een toekomstige baan.

Loopbaanadvies

 • Werknemers hebben gedurende de pilot recht op een tegemoetkoming in de kosten van loopbaanadvisering.
 • Onder loopbaanadvieskosten vallen: a. de kosten van testen en onderzoeken uitgevoerd door een erkend loopbaanadviesbureau; b. advies- en begeleidingskosten van een erkende loopbaanadviseur; c. kosten voor informatieverstrekking door de Commissie Arbeidsvoorwaarden erkend loopbaanadviesbureau over opleidingen, cursussen en EVC.
 • De werknemer kan maximaal één keer in de vijf jaar een verzoek indienen voor een tegemoetkoming in de loopbaanadvieskosten.
 • De tegemoetkoming in de loopbaanadvieskosten bedraagt voor zowel een fulltime werknemer als een parttime werknemer 100% van de gefactureerde loopbaanadvieskosten inclusief BTW met een maximum van €750,-.

Aanvraag tegemoetkoming

 1. Een werknemer kan bij de stichting VOS, Diepenhorstlaan 3, 2288 EW te Rijswijk, een verzoek indienen voor een tegemoetkoming in scholingskosten door middel van het aanvraagformulier. Dit kan per mail naar de stichting worden verzonden (info@slagers.nl). 
 2. De behandeling van de aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
 3. De aanvraag wordt door de secretaris beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals genoemd in artikel 35 in de Cao voor het Slagersbedrijf en nadere door de Commissie arbeidsvoorwaarden vastgestelde voorwaarden. 
 4. Alleen een volledig ingevuld aanvraagformulier voorzien van de juiste informatie en de gevraagde bijlagen, zoals bijvoorbeeld een kopie van de factuur en het betaalbewijs, wordt in behandeling genomen. 
 5. Als op basis van de aanvraag wordt besloten dat de werknemer in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de scholingskosten, zal dit per mail aan hem worden bevestigd.
 6. Na de bevestiging wordt de tegemoetkoming aan de werknemer betaalbaar gesteld.

Meer informatie bij de het secretariaat van Stichting VOS te bereiken op 070 3314621.

Download het aanvraagformulier tegemoetkoming Employabilitykosten

Download het aanvraagformulier tegemoetkoming Loopbaanadvieskosten