Bekendmakingen Stichting SAS I

Namens het bestuur van de Stichting Aanvullingsfonds voor het Slagersbedrijf I (SAS I), zijn op 4 juli 2019 onderstaande bekendmakingen op de website slagers.nl geplaatst.

Op 6 juni 2019 zijn cao-partijen in het Slagersbedrijf, samen vormend het Georganiseerd Overleg Slagersbedrijf, de collectieve arbeidsovereenkomst Duurzame Inzetbaarheid Sector Slagersbedrijf (Cao DISS) overeengekomen. Deze cao heeft een looptijd van 1 juli 2019 t/m 31 december 2023 en is op 24 juni 2019 aangemeld bij het Ministerie van SZW. De Kennisgeving van Ontvangst als bedoeld in artikel 4, tweede lid, WLV is ontvangen op 27 juni 2019 onder nummer 17084.

Deze bekendmakingen zijn in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst Duurzame Inzetbaarheid Sector Slagersbedrijf.

Bekendmaking Premie SAS I 2019

In artikel 5 van de Cao DISS en artikel 2 van het bijbehorende financieringreglement is bepaald dat de werkgever een premie aan de Stichting Aanvullingsfonds voor het Slagersbedrijf I (SAS I) verschuldigd is, waarvan de hoogte wordt vastgesteld overeenkomstig het ter zake bepaalde in artikel 5 van de Cao DISS en artikel 2 van het financieringreglement van de Stichting SAS I.

Het bestuur van de Stichting SAS I maakt het volgende bekend:

  • Het bestuur heeft besloten om voor het kalenderjaar 2019 de hoogte van de premie op 0,4% vast te stellen.
  • Het bestuur heeft besloten dat werkgevers de premie van 0,4% verschuldigd zijn per de eerste van de maand volgend op de datum van publicatie in de Staatscourant van het besluit tot algemeen verbindend verklaring van de Cao DISS.

Bekendmaking Uitkeringspercentage SAS I 2019

In artikel 2 van het uitkeringsreglement behorende bij de Cao DISS is bepaald dat de werkgever onder voorwaarden recht heeft op een uitkering. In artikel 2, onderdeel o van de Cao DISS en in artikel 1, onderdeel o van het uitkeringsreglement is bepaald dat het bestuur van de Stichting Aanvullingsfonds voor het Slagersbedrijf I (SAS I) jaarlijks het percentage voor de berekening van de uitkering, zijnde het uitkeringspercentage, vaststelt.

Het bestuur van de Stichting SAS I maakt het volgende bekend:

  • Het bestuur heeft besloten om voor het kalenderjaar 2019 de hoogte van het uitkeringspercentage op 3,5% vast te stellen.
  • Het bestuur heeft besloten het uitkeringspercentage van 3,5% in werking te laten treden per de eerste van de maand volgend op de datum van publicatie in de Staatscourant van het besluit tot algemeen verbindend verklaring van de Cao DISS.

Bekendmaking Vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond SAS I 2019

Het bestuur van de Stichting Aanvullingsfonds voor het Slagersbedrijf I (SAS I), gelet op artikel 4 van het subsidiereglement behorende bij de Cao DISS; maakt bekend:

Artikel 1

Er kunnen in het tijdvak gelegen tussen 1 juli 2019 en 1 januari 2020 geen aanvragen voor subsidie worden ingediend.

Artikel 2

Het subsidieplafond voor de aanvraagperiode als bedoeld in artikel 1 wordt vastgesteld op € 0,00.

Vragen? Neem contact op met sociaal secretariaat op 070 3906365.